توان موشکی

ایران اولین کشور منطقه و هفتمین کشور جهان در زمینه ی توان موشکی است.

پاسخ دهید