استقلال نظامی

ایران در دوران استقلال کامل در تجهیزات و دانش نظامی توسط دانشوران و نظامیان ملی است (بدون وابستگی به هیچ افسر یک کشورخارجی)

پاسخ دهید