اقتدار تاریخی

هیچ ابرقدرت جهانی پس از هشت سال دفاع مقدس، جرات شلیک حتی یک تیر به سمت کشور ما را نداشته است.
* امریکن اینترست : ایران در لیست هشت قدرت بزرگ ۲۰۱۷ قرار دارد

https://www.the-american-interest.com/2017/01/24/the-eight-great-powers-of-2017/

پاسخ دهید