ورزشکاران و پهلوانان

ایران صاحب رکوردهای ارزنده ی بین المللی و سرزمین پرورش جوانان ورزشکار و قهرمانان جهانی است.
*جهان پهلوان تختي:
https://www.sports-reference.com/olympics/athletes/ta/gholam-reza-takhti-1.html

*زهرا نعمتي:
https://www.paralympic.org/zahra-nemati

پاسخ دهید