قهرمانان ملی

این سرزمین، آوردگاه عاشق ترین قهرمانانی است که اجازه ی از دست رفتن یک وجب از خاک میهن را ندادند.

پاسخ دهید