نفوذ وسیع

ایران به اذعان دوستان و دشمنانش، امروزه کشوری است مستقل با گستره ی وسیع نفوذ فرهنگی و نظامی در منطقه و جهان

پاسخ دهید