سد سازی

ایران سومین سد ساز بزرگ جهان است.سد خاکی کرخه بزرگترین سد خاکی خاورمیانه و ششمین سد خاکی بزرگ در دنیا است.

پاسخ دهید