ستاره ی علم

رسول خداوند (ص) فرمودند : اگر علم در ستاره ی ثریا باشد و در آسمانها قرار گیرد، مردانی از سرزمین پارس آن را در اختیار خواهند گرفت.

پاسخ دهید