جمهوری اسلامی

ایران تنها حکومت جمهوری اسلامی با هدایت رهبری عادل، عالم و سیاست مدار و حمایت مستمر و آگاهانه ی مردمی است.

پاسخ دهید