رشد علمی

به همت جوانان و دانشمندان ایران، رشد علمی ما در سال هایی یازده برابر سریع تر از میانگین رشد جهانی بوده است.

پاسخ دهید