نانو

ایران چهارمین کشور در زمینه ی تولید علم نانو در سراسر جهان است.

* قرار گرفتن ایران در رتبه چهارم جهانی تولید علم نانو/محصولات فناورانه ایرانی در بين۴۷ کشور
https://www.isna.ir/news/96110905396/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87

پاسخ دهید