لیزر

ایران در فناوری لیزر سرآمد کشورهای منطقه و نهمین کشور برتر جهان است
لیزر، نور تقویت شده و پر انرژی است که در شرایط عادی در طبیعت وجود ندارد ولی با فناوری و وسایل خاص می¬توان آن را ایجاد نمود . لیزر با منابع نور معمولی تفاوت هایی دارد که باعث توانایی و کاربردهای خاص لیزر می¬شود. از عمر لیزر بیش از ۵۰ سال می¬گذرد و در سالهای اخیر جایگاه ویژه ای در جهان پیدا کرده است بگونه¬ای که بسیاری از زمینه¬های اصلی رشد و فناوری و توسعه صنعتی به آن مرتبط شده است.

* پرچم ایران در مهمترین رویداد لیزر و فوتونیک جهان برافراشته شد:
https://www.bmn.ir/fa-IR/News/News/74243/%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF

*ستاد توليد فناوري ليزر ايران
https://slpm.isti.ir

پاسخ دهید