شبیه سازی

ایران هشتمین کشور جهان در زمینه ی تولید حیوانات شبیه سازی شده است.
فرآیند شبیه سازی با در نظر گرفتن اصول اخلاقی و استانداردهای علمی مصوب و مورد قبول مجامع علمی جهان، فواید زیادی را برای انسان امروزی و آینده و حتی کره زمین خواهد داشت. از جنبه های اقتصادی شبیه سازی، می توان به شبیه سازی و اصلاح نژاد حیوانات اهلی اشاره کرد.

*دومين گوسفند شبيه سازي شده ايران به دنيا آمد

https://www.mehrnews.com/news/387376/%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%AF

* قصه باشکوهی که از یک اتاق ۱۲ متری شروع شد
http://www.isw.ir/20026/%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%da%a9%d9%88%d9%87%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%db%b1%db%b2-%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%b4/

پاسخ دهید