دارو و درمان

۹۸ درصد داروهای مصرفی در کشور، در داخل میهن عزیزمان تولید می شود.
دارو به عنوان يكي از مهمترين نيازهاي سلامت انساني است كه خودکفایی در آن در حفظ استقلال كشورها حائز اهمیت است.
*۹۸ درصد نیاز دارویی جامعه در داخل کشور تولید می شود:
http://www.irna.ir/fa/News/82233334

پاسخ دهید