شعر و ادب

ایران مهد شعر و شعور است. شعری که همه ی جهان را به ترنم واداشته است.

پاسخ دهید